DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Đơn vị:

UBND Xã Phong Thạnh Đông

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã