Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bạc Liêu là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chức năng: Là đầu mối tập trung để thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đôn đốc, theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; thủ tục hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao tiếp nhận.

Nhiệm vụ:
- Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm; các nội dung thủ tục hành chính được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định 61/2018/NĐ-CP; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chính được công khai bằng phương tiện điện tử;

- Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các thủ tục hành chính được giao hoặc ủy quyền cho công chức, viên chức tại Trung tâm giải quyết; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan khác có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

- Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Bố trí trang thiết bị tại Trung tâm theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết về pháp lý, thanh toán phí, lệ phí, nộp thuế, phiên dịch tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc (nếu cần), sao chụp, in ấn tài liệu và các dịch vụ cần thiết khác khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo mức giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Quyền hạn:
- Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, đơn vị có liên quan cung câp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

- Từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa đúng quy định; chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thông tin về việc tiếp nhận và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý hồ sơ đến hoặc quá thời hạn giải quyết;

- Theo dõi, đôn đốc, nhận xét, đánh giá công chức, viên chức do các cơ quan có thẩm quyền cử đến công tác tại Trung tâm về việc chấp hành thời gian lao động, các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, quy chế văn hóa công sở, nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm;

- Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện công vụ đúng thời hạn, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Quản lý, đề xuất cơ quan có thẩm quyền nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng của các Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tham gia bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng các Hệ thống này tại Trung tâm;

- Thực hiện các quyền hạn khác được giao theo quy định của pháp luật.

Mối quan hệ công tác của Trung tâm:
- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh:

   + Trung tâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu sự quản lý, điều hành của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

   + Lãnh đạo Trung tâm có trách nhiệm báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả tổ chức hoạt động của Trung tâm; tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh về những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;

   + Giám đốc Trung tâm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân để giải quyết những vấn đề phát sinh và những nội dung vượt thẩm quyền.

- Đối với các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động tại Trung tâm

   + Trung tâm chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức hoạt động;

   + Mối quan hệ giữa Trung tâm và các cơ quan, đơn vị là quan hệ phối hợp hoạt động theo Quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

   + Khi giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung tâm nhưng có liên quan đến các cơ quan, đơn vị thì Trung tâm trao đổi ý kiến bằng văn bản với các cơ quan, đơn vị liên quan;

   + Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thời gian theo quy định; chủ động trao đổi bằng văn bản với Trung tâm về lý do giải quyết chậm hoặc không giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm do Trung tâm chuyển đến. Giám đốc Trung tâm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm;

   + Giám đốc Trung tâm nhận xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức trong thời gian được cử đến làm việc tại Trung tâm theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành. Các cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức phối hợp với Trung tâm để giải quyết trong những trường hợp công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đang làm việc tại Trung tâm trong trường hợp nghỉ ốm, nghỉ phép, đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;

   + Các cơ quan, đơn vị chủ động, thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình, trên cơ sở đó kịp thời báo cáo, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm theo quy định hiện hành;

   + Trung tâm phối hợp với Kho bạc Nhà nước tổ chức thu phí, lệ phí (nếu có) theo nguyên tắc tập trung một đầu mối tại Trung tâm.

- Đối với các Phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Trung tâm có mối quan hệ phối hợp với các Phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đối với các tổ chức, cá nhân có giao dịch với Trung tâm: Trung tâm có mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
0
3
0
5
9
2
 Đang online: 121