Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 30
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 30
Giải quyết: 11
Trước hạn: 11
Đúng hạn: 11
Trễ hạn: 0
Sở Công thương
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 486
Mức độ 4: 81
Tiếp nhận: 584
Giải quyết: 500
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 500
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 15
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 14
Trễ hạn: 1
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 298
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 304
Giải quyết: 175
Trước hạn: 167
Đúng hạn: 175
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 67
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 72
Giải quyết: 36
Trước hạn: 46
Đúng hạn: 36
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 14
Giải quyết: 4
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 74
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 76
Giải quyết: 61
Trước hạn: 52
Đúng hạn: 61
Trễ hạn: 0
Sở Tài chính
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 2
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20
Giải quyết: 8
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 8
Trễ hạn: 0
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 151
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 151
Giải quyết: 75
Trước hạn: 62
Đúng hạn: 75
Trễ hạn: 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 32
Giải quyết: 21
Trước hạn: 21
Đúng hạn: 21
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Y tế
Mức độ 2: 46
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 48
Giải quyết: 14
Trước hạn: 7
Đúng hạn: 14
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 303
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 303
Giải quyết: 230
Trước hạn: 41
Đúng hạn: 223
Trễ hạn: 7
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 267
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 267
Giải quyết: 114
Trước hạn: 109
Đúng hạn: 111
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 45
Giải quyết: 19
Trước hạn: 28
Đúng hạn: 19
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 462
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 462
Giải quyết: 121
Trước hạn: 36
Đúng hạn: 121
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 503
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 503
Giải quyết: 195
Trước hạn: 71
Đúng hạn: 193
Trễ hạn: 2
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 532
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 532
Giải quyết: 211
Trước hạn: 163
Đúng hạn: 211
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 943
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 943
Giải quyết: 6
Trước hạn: 32
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an Tỉnh 30 0 0 30 11 11 11 0
Sở Công thương 17 486 81 584 500 2 500 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 18 0 0 18 15 8 14 1
Sở Giao thông Vận tải 298 0 6 304 175 167 175 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 0 0 3 1 1 1 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 67 0 5 72 36 46 36 0
Sở Nội vụ 14 0 0 14 4 1 4 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 74 0 2 76 61 52 61 0
Sở Tài chính 2 0 0 2 2 2 2 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 20 0 0 20 8 2 8 0
Sở Tư Pháp 151 0 0 151 75 62 75 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 17 0 15 32 21 21 21 0
Sở Xây Dựng 3 0 0 3 0 0 0 0
Sở Y tế 46 0 2 48 14 7 14 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 303 0 0 303 230 41 223 7
UBND Huyện Hòa Bình 267 0 0 267 114 109 111 3
UBND Huyện Hồng Dân 45 0 0 45 19 28 19 0
UBND Huyện Phước Long 462 0 0 462 121 36 121 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi 503 0 0 503 195 71 193 2
UBND Thị Xã Giá Rai 532 0 0 532 211 163 211 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 4 0 0 4 1 1 1 0
UBND TP Bạc Liêu 943 0 0 943 6 32 6 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
7
0
1
0
5
7
 Đang online: 213