DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Mã thủ tục hành chính: 1.008603.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Tài nguyên và Môi trường

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã