Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 7
Trước hạn: 7
Đúng hạn: 7
Trễ hạn: 0
Sở Công thương
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 392
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận: 472
Giải quyết: 409
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 409
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 14
Giải quyết: 12
Trước hạn: 5
Đúng hạn: 11
Trễ hạn: 1
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 242
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 246
Giải quyết: 156
Trước hạn: 150
Đúng hạn: 155
Trễ hạn: 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 48
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 53
Giải quyết: 28
Trước hạn: 36
Đúng hạn: 28
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 1
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 58
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 60
Giải quyết: 53
Trước hạn: 44
Đúng hạn: 53
Trễ hạn: 0
Sở Tài chính
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20
Giải quyết: 6
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 101
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 101
Giải quyết: 19
Trước hạn: 16
Đúng hạn: 19
Trễ hạn: 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 26
Giải quyết: 12
Trước hạn: 12
Đúng hạn: 12
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Y tế
Mức độ 2: 38
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 40
Giải quyết: 6
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 251
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 251
Giải quyết: 198
Trước hạn: 36
Đúng hạn: 195
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 184
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 184
Giải quyết: 77
Trước hạn: 74
Đúng hạn: 74
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 36
Giải quyết: 15
Trước hạn: 26
Đúng hạn: 15
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 360
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 360
Giải quyết: 93
Trước hạn: 32
Đúng hạn: 93
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 425
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 425
Giải quyết: 149
Trước hạn: 70
Đúng hạn: 148
Trễ hạn: 1
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 403
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 403
Giải quyết: 129
Trước hạn: 135
Đúng hạn: 129
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 765
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 765
Giải quyết: 4
Trước hạn: 27
Đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 0 0 0 0 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an Tỉnh 18 0 0 18 7 7 7 0
Sở Công thương 14 392 66 472 409 2 409 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 14 0 0 14 12 5 11 1
Sở Giao thông Vận tải 242 0 4 246 156 150 155 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 0 0 2 1 1 1 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 48 0 5 53 28 36 28 0
Sở Nội vụ 6 0 0 6 1 0 1 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 58 0 2 60 53 44 53 0
Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 20 0 0 20 6 2 6 0
Sở Tư Pháp 101 0 0 101 19 16 19 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 15 0 11 26 12 12 12 0
Sở Xây Dựng 3 0 0 3 0 0 0 0
Sở Y tế 38 0 2 40 6 0 6 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 251 0 0 251 198 36 195 3
UBND Huyện Hòa Bình 184 0 0 184 77 74 74 3
UBND Huyện Hồng Dân 36 0 0 36 15 26 15 0
UBND Huyện Phước Long 360 0 0 360 93 32 93 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi 425 0 0 425 149 70 148 1
UBND Thị Xã Giá Rai 403 0 0 403 129 135 129 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 1 0 0 1 0 0 0 0
UBND TP Bạc Liêu 765 0 0 765 4 27 4 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
6
6
2
5
8
2
 Đang online: 30