DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Mã thủ tục hành chính: 2.002103.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã