Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 48
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 48
Giải quyết: 32
Trước hạn: 30
Đúng hạn: 32
Trễ hạn: 0
Sở Công thương
Mức độ 2: 22
Mức độ 3: 879
Mức độ 4: 158
Tiếp nhận: 1059
Giải quyết: 1012
Trước hạn: 3
Đúng hạn: 1012
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 20
Trước hạn: 12
Đúng hạn: 19
Trễ hạn: 1
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 437
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 12
Tiếp nhận: 451
Giải quyết: 257
Trước hạn: 234
Đúng hạn: 257
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 106
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 111
Giải quyết: 84
Trước hạn: 95
Đúng hạn: 84
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 14
Trước hạn: 6
Đúng hạn: 14
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 110
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 112
Giải quyết: 99
Trước hạn: 79
Đúng hạn: 98
Trễ hạn: 1
Sở Tài chính
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 2
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 20
Trước hạn: 11
Đúng hạn: 20
Trễ hạn: 0
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 217
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 217
Giải quyết: 150
Trước hạn: 123
Đúng hạn: 150
Trễ hạn: 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 40
Giải quyết: 29
Trước hạn: 29
Đúng hạn: 29
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Y tế
Mức độ 2: 54
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 56
Giải quyết: 24
Trước hạn: 15
Đúng hạn: 24
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 439
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 440
Giải quyết: 409
Trước hạn: 94
Đúng hạn: 399
Trễ hạn: 10
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 416
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 416
Giải quyết: 184
Trước hạn: 175
Đúng hạn: 176
Trễ hạn: 8
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 62
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 62
Giải quyết: 25
Trước hạn: 37
Đúng hạn: 25
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 817
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 817
Giải quyết: 267
Trước hạn: 92
Đúng hạn: 267
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 791
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 791
Giải quyết: 418
Trước hạn: 85
Đúng hạn: 410
Trễ hạn: 8
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 739
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 739
Giải quyết: 524
Trước hạn: 263
Đúng hạn: 524
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 18
Trước hạn: 17
Đúng hạn: 17
Trễ hạn: 1
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 1713
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1714
Giải quyết: 11
Trước hạn: 41
Đúng hạn: 11
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an Tỉnh 48 0 0 48 32 30 32 0
Sở Công thương 22 879 158 1059 1012 3 1012 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 27 0 1 28 20 12 19 1
Sở Giao thông Vận tải 437 2 12 451 257 234 257 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 0 0 4 1 1 1 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 106 0 5 111 84 95 84 0
Sở Nội vụ 28 0 0 28 14 6 14 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 110 0 2 112 99 79 98 1
Sở Tài chính 4 0 0 4 2 2 2 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 28 0 0 28 20 11 20 0
Sở Tư Pháp 217 0 0 217 150 123 150 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 23 0 17 40 29 29 29 0
Sở Xây Dựng 5 0 0 5 0 0 0 0
Sở Y tế 54 0 2 56 24 15 24 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 439 1 0 440 409 94 399 10
UBND Huyện Hòa Bình 416 0 0 416 184 175 176 8
UBND Huyện Hồng Dân 62 0 0 62 25 37 25 0
UBND Huyện Phước Long 817 0 0 817 267 92 267 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi 791 0 0 791 418 85 410 8
UBND Thị Xã Giá Rai 739 0 0 739 524 263 524 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 18 0 0 18 18 17 17 1
UBND TP Bạc Liêu 1713 0 0 1714 11 41 11 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
8
4
1
6
6
7
 Đang online: 230