Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 45
Giải quyết: 28
Trước hạn: 27
Đúng hạn: 28
Trễ hạn: 0
Sở Công thương
Mức độ 2: 22
Mức độ 3: 718
Mức độ 4: 129
Tiếp nhận: 869
Giải quyết: 816
Trước hạn: 3
Đúng hạn: 816
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 25
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 26
Giải quyết: 19
Trước hạn: 11
Đúng hạn: 18
Trễ hạn: 1
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 389
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 401
Giải quyết: 220
Trước hạn: 206
Đúng hạn: 220
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 99
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 104
Giải quyết: 68
Trước hạn: 88
Đúng hạn: 68
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24
Giải quyết: 14
Trước hạn: 4
Đúng hạn: 14
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 96
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 98
Giải quyết: 87
Trước hạn: 74
Đúng hạn: 86
Trễ hạn: 1
Sở Tài chính
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 2
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 26
Giải quyết: 20
Trước hạn: 11
Đúng hạn: 20
Trễ hạn: 0
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 205
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 205
Giải quyết: 93
Trước hạn: 77
Đúng hạn: 93
Trễ hạn: 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 22
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 39
Giải quyết: 26
Trước hạn: 26
Đúng hạn: 26
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Y tế
Mức độ 2: 54
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 56
Giải quyết: 24
Trước hạn: 15
Đúng hạn: 24
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 382
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 382
Giải quyết: 329
Trước hạn: 66
Đúng hạn: 320
Trễ hạn: 9
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 372
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 372
Giải quyết: 179
Trước hạn: 170
Đúng hạn: 171
Trễ hạn: 8
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 58
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 58
Giải quyết: 25
Trước hạn: 37
Đúng hạn: 25
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 687
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 687
Giải quyết: 200
Trước hạn: 67
Đúng hạn: 200
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 681
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 681
Giải quyết: 354
Trước hạn: 53
Đúng hạn: 346
Trễ hạn: 8
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 661
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 662
Giải quyết: 430
Trước hạn: 215
Đúng hạn: 430
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 7
Trước hạn: 7
Đúng hạn: 7
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 1472
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1473
Giải quyết: 10
Trước hạn: 39
Đúng hạn: 10
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an Tỉnh 45 0 0 45 28 27 28 0
Sở Công thương 22 718 129 869 816 3 816 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 25 0 1 26 19 11 18 1
Sở Giao thông Vận tải 389 2 10 401 220 206 220 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 0 0 4 1 1 1 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 99 0 5 104 68 88 68 0
Sở Nội vụ 24 0 0 24 14 4 14 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 96 0 2 98 87 74 86 1
Sở Tài chính 4 0 0 4 2 2 2 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 26 0 0 26 20 11 20 0
Sở Tư Pháp 205 0 0 205 93 77 93 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 22 0 17 39 26 26 26 0
Sở Xây Dựng 5 0 0 5 0 0 0 0
Sở Y tế 54 0 2 56 24 15 24 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 382 0 0 382 329 66 320 9
UBND Huyện Hòa Bình 372 0 0 372 179 170 171 8
UBND Huyện Hồng Dân 58 0 0 58 25 37 25 0
UBND Huyện Phước Long 687 0 0 687 200 67 200 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi 681 0 0 681 354 53 346 8
UBND Thị Xã Giá Rai 661 1 0 662 430 215 430 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 18 0 0 18 7 7 7 0
UBND TP Bạc Liêu 1472 0 0 1473 10 39 10 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
8
1
4
0
0
1
 Đang online: 284