Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 30
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 30
Giải quyết: 8
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 8
Trễ hạn: 0
Sở Công thương
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 438
Mức độ 4: 74
Tiếp nhận: 527
Giải quyết: 459
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 459
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 15
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 14
Trễ hạn: 1
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 283
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 289
Giải quyết: 166
Trước hạn: 160
Đúng hạn: 166
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 56
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 61
Giải quyết: 33
Trước hạn: 42
Đúng hạn: 33
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 10
Giải quyết: 3
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 3
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 72
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 74
Giải quyết: 59
Trước hạn: 48
Đúng hạn: 59
Trễ hạn: 0
Sở Tài chính
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20
Giải quyết: 6
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 129
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 129
Giải quyết: 56
Trước hạn: 43
Đúng hạn: 56
Trễ hạn: 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 31
Giải quyết: 18
Trước hạn: 18
Đúng hạn: 18
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Y tế
Mức độ 2: 42
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 44
Giải quyết: 8
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 8
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 279
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 279
Giải quyết: 215
Trước hạn: 38
Đúng hạn: 208
Trễ hạn: 7
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 233
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 233
Giải quyết: 80
Trước hạn: 77
Đúng hạn: 77
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 44
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 44
Giải quyết: 19
Trước hạn: 28
Đúng hạn: 19
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 413
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 413
Giải quyết: 104
Trước hạn: 35
Đúng hạn: 104
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 471
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 471
Giải quyết: 179
Trước hạn: 70
Đúng hạn: 177
Trễ hạn: 2
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 461
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 461
Giải quyết: 170
Trước hạn: 146
Đúng hạn: 170
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 874
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 874
Giải quyết: 4
Trước hạn: 30
Đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an Tỉnh 30 0 0 30 8 8 8 0
Sở Công thương 15 438 74 527 459 2 459 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 16 0 0 16 15 8 14 1
Sở Giao thông Vận tải 283 0 6 289 166 160 166 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 0 0 3 1 1 1 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 56 0 5 61 33 42 33 0
Sở Nội vụ 10 0 0 10 3 1 3 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 72 0 2 74 59 48 59 0
Sở Tài chính 2 0 0 2 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 20 0 0 20 6 2 6 0
Sở Tư Pháp 129 0 0 129 56 43 56 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 16 0 15 31 18 18 18 0
Sở Xây Dựng 3 0 0 3 0 0 0 0
Sở Y tế 42 0 2 44 8 1 8 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 279 0 0 279 215 38 208 7
UBND Huyện Hòa Bình 233 0 0 233 80 77 77 3
UBND Huyện Hồng Dân 44 0 0 44 19 28 19 0
UBND Huyện Phước Long 413 0 0 413 104 35 104 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi 471 0 0 471 179 70 177 2
UBND Thị Xã Giá Rai 461 0 0 461 170 146 170 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 3 0 0 3 1 1 1 0
UBND TP Bạc Liêu 874 0 0 874 4 30 4 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
6
8
6
6
7
2
 Đang online: 507