Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 29
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 29
Giải quyết: 8
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 8
Trễ hạn: 0
Sở Công thương
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 392
Mức độ 4: 67
Tiếp nhận: 473
Giải quyết: 409
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 409
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 12
Trước hạn: 5
Đúng hạn: 11
Trễ hạn: 1
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 263
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 270
Giải quyết: 156
Trước hạn: 150
Đúng hạn: 156
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 54
Giải quyết: 33
Trước hạn: 39
Đúng hạn: 33
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 61
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 63
Giải quyết: 54
Trước hạn: 47
Đúng hạn: 54
Trễ hạn: 0
Sở Tài chính
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20
Giải quyết: 6
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 107
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 107
Giải quyết: 20
Trước hạn: 17
Đúng hạn: 20
Trễ hạn: 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 12
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 12
Trước hạn: 12
Đúng hạn: 12
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Y tế
Mức độ 2: 38
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 40
Giải quyết: 6
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 261
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 261
Giải quyết: 198
Trước hạn: 36
Đúng hạn: 195
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 205
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 205
Giải quyết: 77
Trước hạn: 74
Đúng hạn: 74
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 41
Giải quyết: 15
Trước hạn: 26
Đúng hạn: 15
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 380
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 380
Giải quyết: 97
Trước hạn: 34
Đúng hạn: 97
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 429
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 429
Giải quyết: 152
Trước hạn: 70
Đúng hạn: 151
Trễ hạn: 1
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 421
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 421
Giải quyết: 159
Trước hạn: 140
Đúng hạn: 159
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 784
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 784
Giải quyết: 4
Trước hạn: 27
Đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an Tỉnh 29 0 0 29 8 8 8 0
Sở Công thương 14 392 67 473 409 2 409 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 16 0 0 16 12 5 11 1
Sở Giao thông Vận tải 263 0 7 270 156 150 156 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 0 0 3 1 1 1 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 49 0 5 54 33 39 33 0
Sở Nội vụ 6 0 0 6 1 1 1 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 61 0 2 63 54 47 54 0
Sở Tài chính 1 0 0 1 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 20 0 0 20 6 2 6 0
Sở Tư Pháp 107 0 0 107 20 17 20 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 16 0 12 28 12 12 12 0
Sở Xây Dựng 3 0 0 3 0 0 0 0
Sở Y tế 38 0 2 40 6 0 6 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 261 0 0 261 198 36 195 3
UBND Huyện Hòa Bình 205 0 0 205 77 74 74 3
UBND Huyện Hồng Dân 41 0 0 41 15 26 15 0
UBND Huyện Phước Long 380 0 0 380 97 34 97 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi 429 0 0 429 152 70 151 1
UBND Thị Xã Giá Rai 421 0 0 421 159 140 159 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 2 0 0 2 1 1 1 0
UBND TP Bạc Liêu 784 0 0 784 4 27 4 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
6
6
9
2
7
3
 Đang online: 194