TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 253 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 3

Đăng ký

3 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục trung học Mức 2
4 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục trung học Mức 2
5 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Giáo dục trung học Mức 2
6 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp huyện Các cơ sở giáo dục khác Mức 2
7 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Giáo dục tiểu học Mức 2
8 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Giáo dục tiểu học Mức 2
9 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Giáo dục tiểu học Mức 2
10 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng LĐTBXH Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
1
0
5
0
2
1
 Đang online: 732