Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 15
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 15
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 4
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 2
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 366
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 366
Giải quyết: 359
Trước hạn: 255
Đúng hạn: 348
Trễ hạn: 11
Sở Công thương
Mức độ 2: 520
Mức độ 3: 7974
Mức độ 4: 1722
Tiếp nhận: 10216
Giải quyết: 9689
Trước hạn: 114
Đúng hạn: 9689
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 166
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 183
Giải quyết: 162
Trước hạn: 68
Đúng hạn: 123
Trễ hạn: 39
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 3954
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 3974
Giải quyết: 3821
Trước hạn: 3565
Đúng hạn: 3820
Trễ hạn: 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 80
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 87
Giải quyết: 65
Trước hạn: 36
Đúng hạn: 41
Trễ hạn: 24
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 1721
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 1767
Giải quyết: 1692
Trước hạn: 1504
Đúng hạn: 1692
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 155
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 155
Giải quyết: 152
Trước hạn: 134
Đúng hạn: 152
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 1548
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 1585
Giải quyết: 1568
Trước hạn: 1419
Đúng hạn: 1538
Trễ hạn: 30
Sở Tài chính
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 10
Trước hạn: 7
Đúng hạn: 8
Trễ hạn: 2
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 457
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 461
Giải quyết: 385
Trước hạn: 225
Đúng hạn: 383
Trễ hạn: 2
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 2349
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2349
Giải quyết: 2328
Trước hạn: 1813
Đúng hạn: 2234
Trễ hạn: 94
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 195
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 192
Tiếp nhận: 387
Giải quyết: 303
Trước hạn: 285
Đúng hạn: 303
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 348
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 348
Giải quyết: 311
Trước hạn: 168
Đúng hạn: 307
Trễ hạn: 4
Sở Y tế
Mức độ 2: 572
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 19
Tiếp nhận: 601
Giải quyết: 508
Trước hạn: 427
Đúng hạn: 504
Trễ hạn: 4
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 3696
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3701
Giải quyết: 3636
Trước hạn: 658
Đúng hạn: 3457
Trễ hạn: 179
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 2400
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 2406
Giải quyết: 1073
Trước hạn: 614
Đúng hạn: 767
Trễ hạn: 306
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 643
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 643
Giải quyết: 365
Trước hạn: 325
Đúng hạn: 355
Trễ hạn: 10
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 1920
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1920
Giải quyết: 1464
Trước hạn: 774
Đúng hạn: 1459
Trễ hạn: 5
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 3718
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3721
Giải quyết: 3551
Trước hạn: 554
Đúng hạn: 3108
Trễ hạn: 443
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 3199
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3208
Giải quyết: 2170
Trước hạn: 1504
Đúng hạn: 2170
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 2
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 15679
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15688
Giải quyết: 1614
Trước hạn: 1370
Đúng hạn: 1164
Trễ hạn: 450
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 15 0 0 15 15 8 15 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 6 0 0 6 4 2 2 2
Công an Tỉnh 366 0 0 366 359 255 348 11
Sở Công thương 520 7974 1722 10216 9689 114 9689 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 166 0 17 183 162 68 123 39
Sở Giao thông Vận tải 3954 0 20 3974 3821 3565 3820 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư 80 0 7 87 65 36 41 24
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1721 24 22 1767 1692 1504 1692 0
Sở Nội vụ 155 0 0 155 152 134 152 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1548 26 11 1585 1568 1419 1538 30
Sở Tài chính 15 0 0 15 10 7 8 2
Sở Tài nguyên và Môi trường 457 4 0 461 385 225 383 2
Sở Tư Pháp 2349 0 0 2349 2328 1813 2234 94
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 195 0 192 387 303 285 303 0
Sở Xây Dựng 348 0 0 348 311 168 307 4
Sở Y tế 572 10 19 601 508 427 504 4
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 3696 5 0 3701 3636 658 3457 179
UBND Huyện Hòa Bình 2400 3 3 2406 1073 614 767 306
UBND Huyện Hồng Dân 643 0 0 643 365 325 355 10
UBND Huyện Phước Long 1920 0 0 1920 1464 774 1459 5
UBND Huyện Vĩnh Lợi 3718 3 0 3721 3551 554 3108 443
UBND Thị Xã Giá Rai 3199 9 0 3208 2170 1504 2170 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 3 0 0 3 2 1 2 0
UBND TP Bạc Liêu 15679 9 0 15688 1614 1370 1164 450

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
6
2
8
7
1
9
 Đang online: 724