TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 63 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu Việc làm

Mức 3

Đăng ký

2 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Trung tâm Dịch vụ việc làm Việc làm

Mức 3

Đăng ký

3 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Mức 4

Đăng ký

5 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lao động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

6 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lao động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

7 Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

8 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

9 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
8
5
9
4
5
0
 Đang online: 402