Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 15
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 15
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 4
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 2
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 340
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 340
Giải quyết: 314
Trước hạn: 214
Đúng hạn: 303
Trễ hạn: 11
Sở Công thương
Mức độ 2: 501
Mức độ 3: 6552
Mức độ 4: 1393
Tiếp nhận: 8446
Giải quyết: 7976
Trước hạn: 99
Đúng hạn: 7976
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 150
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 165
Giải quyết: 146
Trước hạn: 58
Đúng hạn: 111
Trễ hạn: 35
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 3594
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 3599
Giải quyết: 3481
Trước hạn: 3240
Đúng hạn: 3481
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 76
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 82
Giải quyết: 62
Trước hạn: 36
Đúng hạn: 41
Trễ hạn: 21
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 1614
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 1656
Giải quyết: 1580
Trước hạn: 1395
Đúng hạn: 1578
Trễ hạn: 2
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 135
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 135
Giải quyết: 134
Trước hạn: 125
Đúng hạn: 134
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 1392
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 1423
Giải quyết: 1392
Trước hạn: 1270
Đúng hạn: 1365
Trễ hạn: 27
Sở Tài chính
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7
Giải quyết: 4
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 411
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 411
Giải quyết: 325
Trước hạn: 187
Đúng hạn: 323
Trễ hạn: 2
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 2159
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2159
Giải quyết: 2097
Trước hạn: 1656
Đúng hạn: 2026
Trễ hạn: 71
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 182
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 170
Tiếp nhận: 352
Giải quyết: 292
Trước hạn: 274
Đúng hạn: 292
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 343
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 344
Giải quyết: 305
Trước hạn: 168
Đúng hạn: 301
Trễ hạn: 4
Sở Y tế
Mức độ 2: 516
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 518
Giải quyết: 469
Trước hạn: 401
Đúng hạn: 469
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 3348
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3352
Giải quyết: 3304
Trước hạn: 615
Đúng hạn: 3130
Trễ hạn: 174
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 2300
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 2306
Giải quyết: 973
Trước hạn: 552
Đúng hạn: 716
Trễ hạn: 257
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 616
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 616
Giải quyết: 351
Trước hạn: 315
Đúng hạn: 343
Trễ hạn: 8
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 1706
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1706
Giải quyết: 1247
Trước hạn: 724
Đúng hạn: 1242
Trễ hạn: 5
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 3454
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3457
Giải quyết: 3269
Trước hạn: 501
Đúng hạn: 2883
Trễ hạn: 386
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 3062
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3063
Giải quyết: 2029
Trước hạn: 1407
Đúng hạn: 2029
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 2
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 13909
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 13915
Giải quyết: 1579
Trước hạn: 1313
Đúng hạn: 1130
Trễ hạn: 449
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 15 0 0 15 15 8 15 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 6 0 0 6 4 2 2 2
Công an Tỉnh 340 0 0 340 314 214 303 11
Sở Công thương 501 6552 1393 8446 7976 99 7976 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 150 0 15 165 146 58 111 35
Sở Giao thông Vận tải 3594 0 5 3599 3481 3240 3481 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 76 0 6 82 62 36 41 21
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1614 24 18 1656 1580 1395 1578 2
Sở Nội vụ 135 0 0 135 134 125 134 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1392 25 6 1423 1392 1270 1365 27
Sở Tài chính 7 0 0 7 4 2 4 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 411 0 0 411 325 187 323 2
Sở Tư Pháp 2159 0 0 2159 2097 1656 2026 71
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 182 0 170 352 292 274 292 0
Sở Xây Dựng 343 1 0 344 305 168 301 4
Sở Y tế 516 0 2 518 469 401 469 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 3348 4 0 3352 3304 615 3130 174
UBND Huyện Hòa Bình 2300 3 3 2306 973 552 716 257
UBND Huyện Hồng Dân 616 0 0 616 351 315 343 8
UBND Huyện Phước Long 1706 0 0 1706 1247 724 1242 5
UBND Huyện Vĩnh Lợi 3454 3 0 3457 3269 501 2883 386
UBND Thị Xã Giá Rai 3062 1 0 3063 2029 1407 2029 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 3 0 0 3 2 0 2 0
UBND TP Bạc Liêu 13909 6 0 13915 1579 1313 1130 449

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
8
4
1
7
1
7
 Đang online: 625