Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 33
Giải quyết: 13
Trước hạn: 13
Đúng hạn: 13
Trễ hạn: 0
Sở Công thương
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 520
Mức độ 4: 88
Tiếp nhận: 627
Giải quyết: 593
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 593
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 19
Giải quyết: 17
Trước hạn: 10
Đúng hạn: 16
Trễ hạn: 1
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 316
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 325
Giải quyết: 204
Trước hạn: 190
Đúng hạn: 204
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 75
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 80
Giải quyết: 45
Trước hạn: 60
Đúng hạn: 45
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 5
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 5
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 81
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 83
Giải quyết: 69
Trước hạn: 57
Đúng hạn: 68
Trễ hạn: 1
Sở Tài chính
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 2
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 10
Trước hạn: 3
Đúng hạn: 10
Trễ hạn: 0
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 161
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 161
Giải quyết: 81
Trước hạn: 65
Đúng hạn: 81
Trễ hạn: 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 37
Giải quyết: 24
Trước hạn: 24
Đúng hạn: 24
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Y tế
Mức độ 2: 46
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 48
Giải quyết: 14
Trước hạn: 7
Đúng hạn: 14
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 331
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 331
Giải quyết: 281
Trước hạn: 52
Đúng hạn: 274
Trễ hạn: 7
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 288
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 288
Giải quyết: 121
Trước hạn: 116
Đúng hạn: 118
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 52
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 52
Giải quyết: 21
Trước hạn: 34
Đúng hạn: 21
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 530
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 530
Giải quyết: 144
Trước hạn: 38
Đúng hạn: 144
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 575
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 575
Giải quyết: 227
Trước hạn: 71
Đúng hạn: 225
Trễ hạn: 2
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 571
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 571
Giải quyết: 235
Trước hạn: 177
Đúng hạn: 235
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7
Giải quyết: 6
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 1111
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1111
Giải quyết: 9
Trước hạn: 36
Đúng hạn: 9
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an Tỉnh 33 0 0 33 13 13 13 0
Sở Công thương 19 520 88 627 593 2 593 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 19 0 0 19 17 10 16 1
Sở Giao thông Vận tải 316 0 9 325 204 190 204 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 0 0 4 1 1 1 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 75 0 5 80 45 60 45 0
Sở Nội vụ 16 0 0 16 5 1 5 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 81 0 2 83 69 57 68 1
Sở Tài chính 4 0 0 4 2 2 2 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 23 0 0 23 10 3 10 0
Sở Tư Pháp 161 0 0 161 81 65 81 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 20 0 17 37 24 24 24 0
Sở Xây Dựng 4 0 0 4 0 0 0 0
Sở Y tế 46 0 2 48 14 7 14 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 331 0 0 331 281 52 274 7
UBND Huyện Hòa Bình 288 0 0 288 121 116 118 3
UBND Huyện Hồng Dân 52 0 0 52 21 34 21 0
UBND Huyện Phước Long 530 0 0 530 144 38 144 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi 575 0 0 575 227 71 225 2
UBND Thị Xã Giá Rai 571 0 0 571 235 177 235 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 7 0 0 7 6 2 6 0
UBND TP Bạc Liêu 1111 0 0 1111 9 36 9 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
7
2
9
1
1
6
 Đang online: 221