Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 30
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 30
Giải quyết: 8
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 8
Trễ hạn: 0
Sở Công thương
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 402
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 485
Giải quyết: 459
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 459
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 12
Trước hạn: 5
Đúng hạn: 11
Trễ hạn: 1
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 268
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 274
Giải quyết: 156
Trước hạn: 150
Đúng hạn: 156
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 50
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 55
Giải quyết: 33
Trước hạn: 39
Đúng hạn: 33
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 64
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 66
Giải quyết: 55
Trước hạn: 47
Đúng hạn: 55
Trễ hạn: 0
Sở Tài chính
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20
Giải quyết: 6
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 111
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 111
Giải quyết: 56
Trước hạn: 43
Đúng hạn: 56
Trễ hạn: 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 12
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 12
Trước hạn: 12
Đúng hạn: 12
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Y tế
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 42
Giải quyết: 6
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 265
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 265
Giải quyết: 211
Trước hạn: 44
Đúng hạn: 204
Trễ hạn: 7
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 211
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 211
Giải quyết: 77
Trước hạn: 74
Đúng hạn: 74
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 42
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 42
Giải quyết: 18
Trước hạn: 27
Đúng hạn: 18
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 388
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 388
Giải quyết: 100
Trước hạn: 34
Đúng hạn: 100
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 440
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 440
Giải quyết: 153
Trước hạn: 70
Đúng hạn: 152
Trễ hạn: 1
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 426
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 426
Giải quyết: 160
Trước hạn: 143
Đúng hạn: 160
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 798
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 798
Giải quyết: 4
Trước hạn: 29
Đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an Tỉnh 30 0 0 30 8 8 8 0
Sở Công thương 15 402 68 485 459 2 459 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 16 0 0 16 12 5 11 1
Sở Giao thông Vận tải 268 0 6 274 156 150 156 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 0 0 3 1 1 1 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 50 0 5 55 33 39 33 0
Sở Nội vụ 9 0 0 9 1 1 1 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 64 0 2 66 55 47 55 0
Sở Tài chính 1 0 0 1 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 20 0 0 20 6 2 6 0
Sở Tư Pháp 111 0 0 111 56 43 56 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 16 0 12 28 12 12 12 0
Sở Xây Dựng 3 0 0 3 0 0 0 0
Sở Y tế 40 0 2 42 6 0 6 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 265 0 0 265 211 44 204 7
UBND Huyện Hòa Bình 211 0 0 211 77 74 74 3
UBND Huyện Hồng Dân 42 0 0 42 18 27 18 0
UBND Huyện Phước Long 388 0 0 388 100 34 100 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi 440 0 0 440 153 70 152 1
UBND Thị Xã Giá Rai 426 0 0 426 160 143 160 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 1 0 0 1 1 1 1 0
UBND TP Bạc Liêu 798 0 0 798 4 29 4 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
6
7
0
9
9
7
 Đang online: 511