Cơ cấu tổ chức:
- Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc (là 01 lãnh đạo Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh); 01 Phó Giám đốc (là lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh), do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm;

- Trung tâm có các Bộ phận làm nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính; quản trị mạng; hành chính văn thư, tổng hợp và công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại Trung tâm để tiếp nhận, xử lý hồ sơ vả trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cụ thế:

   + Các Sở, San, ngành cấp tỉnh và cơ quan ngành dọc căn cứ Đề án đã được phê duyệt, trên cơ sở số lượng thủ tục hành chính, tần suất tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và khối lượng công việc liên quan, cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm đảm bảo số lượng, yêu cầu, điều kiện và phù hợp thực tế việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.
   

   + Thời hạn làm việc của công chức, viên chức được cử đến Trung tâm, thực hiện theo quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (không ít hơn 06 tháng và không nhiều hon 24 tháng mỗi đợt; trừ trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

   + Văn phòng UBND tỉnh điều động, bố trí, phân công công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý, vận hành trụ sở; tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính; hành chính văn thư, tổng hợp; trang thiết bị máy móc, quản trị hệ thống mạng của Trung tâm.a

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
9
5
4
2
5
0
 Đang online: 112