TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 17 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục tự giải thể quỹ (cấp tỉnh) Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (cấp tỉnh) Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ (cấp tỉnh) Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

9 Thủ tục đổi tên Hội Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

10 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
3
1
3
1
6
 Đang online: 281