Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 30
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 30
Giải quyết: 8
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 8
Trễ hạn: 0
Sở Công thương
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 427
Mức độ 4: 74
Tiếp nhận: 516
Giải quyết: 459
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 459
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 15
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 14
Trễ hạn: 1
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 277
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 283
Giải quyết: 166
Trước hạn: 160
Đúng hạn: 166
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 60
Giải quyết: 33
Trước hạn: 42
Đúng hạn: 33
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 3
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 3
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 67
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 69
Giải quyết: 55
Trước hạn: 48
Đúng hạn: 55
Trễ hạn: 0
Sở Tài chính
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20
Giải quyết: 6
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 123
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 123
Giải quyết: 56
Trước hạn: 43
Đúng hạn: 56
Trễ hạn: 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 31
Giải quyết: 12
Trước hạn: 12
Đúng hạn: 12
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Y tế
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 43
Giải quyết: 8
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 8
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 273
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 273
Giải quyết: 215
Trước hạn: 45
Đúng hạn: 208
Trễ hạn: 7
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 225
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 225
Giải quyết: 80
Trước hạn: 77
Đúng hạn: 77
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 43
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 43
Giải quyết: 19
Trước hạn: 28
Đúng hạn: 19
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 406
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 406
Giải quyết: 103
Trước hạn: 34
Đúng hạn: 103
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 460
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 460
Giải quyết: 166
Trước hạn: 70
Đúng hạn: 165
Trễ hạn: 1
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 448
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 448
Giải quyết: 167
Trước hạn: 145
Đúng hạn: 167
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 2
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 835
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 835
Giải quyết: 4
Trước hạn: 30
Đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an Tỉnh 30 0 0 30 8 8 8 0
Sở Công thương 15 427 74 516 459 2 459 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 16 0 0 16 15 8 14 1
Sở Giao thông Vận tải 277 0 6 283 166 160 166 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 0 0 3 1 1 1 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 55 0 5 60 33 42 33 0
Sở Nội vụ 8 0 0 8 3 1 3 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 67 0 2 69 55 48 55 0
Sở Tài chính 2 0 0 2 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 20 0 0 20 6 2 6 0
Sở Tư Pháp 123 0 0 123 56 43 56 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 16 0 15 31 12 12 12 0
Sở Xây Dựng 3 0 0 3 0 0 0 0
Sở Y tế 41 0 2 43 8 1 8 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 273 0 0 273 215 45 208 7
UBND Huyện Hòa Bình 225 0 0 225 80 77 77 3
UBND Huyện Hồng Dân 43 0 0 43 19 28 19 0
UBND Huyện Phước Long 406 0 0 406 103 34 103 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi 460 0 0 460 166 70 165 1
UBND Thị Xã Giá Rai 448 0 0 448 167 145 167 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 3 0 0 3 2 1 2 0
UBND TP Bạc Liêu 835 0 0 835 4 30 4 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
6
8
5
3
8
1
 Đang online: 400