DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Mã thủ tục hành chính: 1.002401.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã