Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 29
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 29
Giải quyết: 8
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 8
Trễ hạn: 0
Sở Công thương
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 392
Mức độ 4: 67
Tiếp nhận: 474
Giải quyết: 409
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 409
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 12
Trước hạn: 5
Đúng hạn: 11
Trễ hạn: 1
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 266
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 273
Giải quyết: 156
Trước hạn: 150
Đúng hạn: 156
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 54
Giải quyết: 33
Trước hạn: 39
Đúng hạn: 33
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 2
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 64
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 66
Giải quyết: 54
Trước hạn: 47
Đúng hạn: 54
Trễ hạn: 0
Sở Tài chính
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20
Giải quyết: 6
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 107
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 107
Giải quyết: 20
Trước hạn: 17
Đúng hạn: 20
Trễ hạn: 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 12
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 12
Trước hạn: 12
Đúng hạn: 12
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Y tế
Mức độ 2: 39
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 41
Giải quyết: 6
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 264
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 264
Giải quyết: 198
Trước hạn: 36
Đúng hạn: 195
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 207
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 207
Giải quyết: 77
Trước hạn: 74
Đúng hạn: 74
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 41
Giải quyết: 17
Trước hạn: 26
Đúng hạn: 17
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 387
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 387
Giải quyết: 100
Trước hạn: 34
Đúng hạn: 100
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 433
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 433
Giải quyết: 153
Trước hạn: 70
Đúng hạn: 152
Trễ hạn: 1
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 424
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 424
Giải quyết: 160
Trước hạn: 142
Đúng hạn: 160
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 793
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 793
Giải quyết: 4
Trước hạn: 29
Đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an Tỉnh 29 0 0 29 8 8 8 0
Sở Công thương 15 392 67 474 409 2 409 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 16 0 0 16 12 5 11 1
Sở Giao thông Vận tải 266 0 7 273 156 150 156 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 0 0 3 1 1 1 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 49 0 5 54 33 39 33 0
Sở Nội vụ 9 0 0 9 2 1 2 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 64 0 2 66 54 47 54 0
Sở Tài chính 1 0 0 1 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 20 0 0 20 6 2 6 0
Sở Tư Pháp 107 0 0 107 20 17 20 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 16 0 12 28 12 12 12 0
Sở Xây Dựng 3 0 0 3 0 0 0 0
Sở Y tế 39 0 2 41 6 0 6 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 264 0 0 264 198 36 195 3
UBND Huyện Hòa Bình 207 0 0 207 77 74 74 3
UBND Huyện Hồng Dân 41 0 0 41 17 26 17 0
UBND Huyện Phước Long 387 0 0 387 100 34 100 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi 433 0 0 433 153 70 152 1
UBND Thị Xã Giá Rai 424 0 0 424 160 142 160 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 2 0 0 2 1 1 1 0
UBND TP Bạc Liêu 793 0 0 793 4 29 4 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
6
6
9
4
7
9
 Đang online: 164