Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 34
Giải quyết: 14
Trước hạn: 14
Đúng hạn: 14
Trễ hạn: 0
Sở Công thương
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 525
Mức độ 4: 94
Tiếp nhận: 638
Giải quyết: 608
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 608
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20
Giải quyết: 17
Trước hạn: 10
Đúng hạn: 16
Trễ hạn: 1
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 322
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 331
Giải quyết: 204
Trước hạn: 190
Đúng hạn: 204
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 1
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 86
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 91
Giải quyết: 45
Trước hạn: 71
Đúng hạn: 45
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 19
Giải quyết: 6
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 81
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 83
Giải quyết: 70
Trước hạn: 60
Đúng hạn: 69
Trễ hạn: 1
Sở Tài chính
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 2
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 10
Trước hạn: 3
Đúng hạn: 10
Trễ hạn: 0
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 166
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 166
Giải quyết: 81
Trước hạn: 65
Đúng hạn: 81
Trễ hạn: 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 37
Giải quyết: 24
Trước hạn: 24
Đúng hạn: 24
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Sở Y tế
Mức độ 2: 48
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 50
Giải quyết: 14
Trước hạn: 7
Đúng hạn: 14
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 340
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 340
Giải quyết: 320
Trước hạn: 60
Đúng hạn: 311
Trễ hạn: 9
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 303
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 303
Giải quyết: 132
Trước hạn: 127
Đúng hạn: 129
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 52
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 52
Giải quyết: 21
Trước hạn: 34
Đúng hạn: 21
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 538
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 538
Giải quyết: 144
Trước hạn: 38
Đúng hạn: 144
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 585
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 585
Giải quyết: 227
Trước hạn: 53
Đúng hạn: 225
Trễ hạn: 2
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 576
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 576
Giải quyết: 235
Trước hạn: 177
Đúng hạn: 235
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 7
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 7
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 1137
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1137
Giải quyết: 9
Trước hạn: 36
Đúng hạn: 9
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an Tỉnh 34 0 0 34 14 14 14 0
Sở Công thương 19 525 94 638 608 2 608 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 20 0 0 20 17 10 16 1
Sở Giao thông Vận tải 322 0 9 331 204 190 204 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 0 0 4 1 1 1 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 86 0 5 91 45 71 45 0
Sở Nội vụ 19 0 0 19 6 1 6 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 81 0 2 83 70 60 69 1
Sở Tài chính 4 0 0 4 2 2 2 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 23 0 0 23 10 3 10 0
Sở Tư Pháp 166 0 0 166 81 65 81 0
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 20 0 17 37 24 24 24 0
Sở Xây Dựng 4 0 0 4 0 0 0 0
Sở Y tế 48 0 2 50 14 7 14 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 340 0 0 340 320 60 311 9
UBND Huyện Hòa Bình 303 0 0 303 132 127 129 3
UBND Huyện Hồng Dân 52 0 0 52 21 34 21 0
UBND Huyện Phước Long 538 0 0 538 144 38 144 0
UBND Huyện Vĩnh Lợi 585 0 0 585 227 53 225 2
UBND Thị Xã Giá Rai 576 0 0 576 235 177 235 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 8 0 0 8 7 2 7 0
UBND TP Bạc Liêu 1137 0 0 1137 9 36 9 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
7
3
0
0
3
6
 Đang online: 300