Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 15
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 15
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 4
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 2
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 340
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 340
Giải quyết: 333
Trước hạn: 230
Đúng hạn: 322
Trễ hạn: 11
Sở Công thương
Mức độ 2: 504
Mức độ 3: 6705
Mức độ 4: 1431
Tiếp nhận: 8640
Giải quyết: 8046
Trước hạn: 99
Đúng hạn: 8046
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 151
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 166
Giải quyết: 146
Trước hạn: 58
Đúng hạn: 111
Trễ hạn: 35
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 3651
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 3661
Giải quyết: 3517
Trước hạn: 3275
Đúng hạn: 3517
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 76
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 82
Giải quyết: 63
Trước hạn: 36
Đúng hạn: 41
Trễ hạn: 22
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 1627
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 1669
Giải quyết: 1593
Trước hạn: 1414
Đúng hạn: 1591
Trễ hạn: 2
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 141
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 141
Giải quyết: 134
Trước hạn: 125
Đúng hạn: 134
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 1414
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 1445
Giải quyết: 1404
Trước hạn: 1282
Đúng hạn: 1377
Trễ hạn: 27
Sở Tài chính
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7
Giải quyết: 4
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 420
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 420
Giải quyết: 326
Trước hạn: 188
Đúng hạn: 324
Trễ hạn: 2
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 2211
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2211
Giải quyết: 2101
Trước hạn: 1659
Đúng hạn: 2030
Trễ hạn: 71
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 182
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 171
Tiếp nhận: 353
Giải quyết: 292
Trước hạn: 274
Đúng hạn: 292
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 343
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 344
Giải quyết: 306
Trước hạn: 168
Đúng hạn: 302
Trễ hạn: 4
Sở Y tế
Mức độ 2: 522
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 529
Giải quyết: 469
Trước hạn: 401
Đúng hạn: 469
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 3389
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3393
Giải quyết: 3304
Trước hạn: 615
Đúng hạn: 3130
Trễ hạn: 174
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 2312
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 2318
Giải quyết: 984
Trước hạn: 554
Đúng hạn: 711
Trễ hạn: 273
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 619
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 619
Giải quyết: 354
Trước hạn: 318
Đúng hạn: 346
Trễ hạn: 8
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 1751
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1751
Giải quyết: 1264
Trước hạn: 726
Đúng hạn: 1259
Trễ hạn: 5
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 3487
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3490
Giải quyết: 3321
Trước hạn: 524
Đúng hạn: 2935
Trễ hạn: 386
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 3086
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3087
Giải quyết: 2042
Trước hạn: 1412
Đúng hạn: 2042
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 2
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 14068
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 14074
Giải quyết: 1581
Trước hạn: 1313
Đúng hạn: 1132
Trễ hạn: 449
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 15 0 0 15 15 8 15 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 6 0 0 6 4 2 2 2
Công an Tỉnh 340 0 0 340 333 230 322 11
Sở Công thương 504 6705 1431 8640 8046 99 8046 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 151 0 15 166 146 58 111 35
Sở Giao thông Vận tải 3651 0 10 3661 3517 3275 3517 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 76 0 6 82 63 36 41 22
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1627 24 18 1669 1593 1414 1591 2
Sở Nội vụ 141 0 0 141 134 125 134 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1414 25 6 1445 1404 1282 1377 27
Sở Tài chính 7 0 0 7 4 2 4 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 420 0 0 420 326 188 324 2
Sở Tư Pháp 2211 0 0 2211 2101 1659 2030 71
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 182 0 171 353 292 274 292 0
Sở Xây Dựng 343 1 0 344 306 168 302 4
Sở Y tế 522 0 7 529 469 401 469 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 3389 4 0 3393 3304 615 3130 174
UBND Huyện Hòa Bình 2312 3 3 2318 984 554 711 273
UBND Huyện Hồng Dân 619 0 0 619 354 318 346 8
UBND Huyện Phước Long 1751 0 0 1751 1264 726 1259 5
UBND Huyện Vĩnh Lợi 3487 3 0 3490 3321 524 2935 386
UBND Thị Xã Giá Rai 3086 1 0 3087 2042 1412 2042 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 3 0 0 3 2 0 2 0
UBND TP Bạc Liêu 14068 6 0 14074 1581 1313 1132 449

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
0
1
6
7
9
4
 Đang online: 779