TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh Vực việc làm

Mức 3

Đăng ký

2

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Lĩnh Vực việc làm

Mức 3

Đăng ký

3

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh Vực việc làm

Mức 3

Đăng ký

4

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh Vực việc làm

Mức 4

Đăng ký