TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 34 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc nhiều tỉnh

Ban Dân tộc và tôn giáo

Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

2

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một hoặc nhiều tỉnh

Ban Dân tộc và tôn giáo

Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

3

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Ban Dân tộc và tôn giáo

Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh

Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Ban Dân tộc và tôn giáo

Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

6

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Ban Dân tộc và tôn giáo

Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

7

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh

Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

8

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Ban Dân tộc và tôn giáo

Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

9

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Ban Dân tộc và tôn giáo

Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

10

Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Ban Dân tộc và tôn giáo

Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký