TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 11 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thi đua khen thưởng

Mức 3

Đăng ký

2

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thi đua khen thưởng

Mức 3

Đăng ký

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thi đua khen thưởng

Mức 3

Đăng ký

4

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thi đua khen thưởng

Mức 3

Đăng ký

5

Thủ tục đổi tên quỹ

Sở Nội Vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

6

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Sở Nội Vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

7

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Sở Nội Vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

8

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Sở Nội Vụ

Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

9

Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội

Sở Nội Vụ

Tổ chức hội

Mức 3

Đăng ký

10

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

Sở Nội Vụ

Tổ chức hội

Mức 3

Đăng ký