TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 18 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Sở Giao thông Vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

3

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

Sở Giao thông Vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

4

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

8

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

9

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

10

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký