TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 18 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

Mức 3

Đăng ký

2

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

Mức 3

Đăng ký

3

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

Môi trường

Mức 3

Đăng ký

4

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sở Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

Mức 3

Đăng ký

5

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (Cấp tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên nước

Mức 3

Đăng ký

6

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng hợp

Mức 3

Đăng ký

7

Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Mức 3

Đăng ký

8

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

9

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

10

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký