TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 162 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân

Công An

Mức 3

Đăng ký

2

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Ủy ban nhân dân cấp xã

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

3

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Ủy ban nhân dân cấp xã

Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

5

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thi đua khen thưởng

Mức 2

6

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Ủy ban nhân dân cấp xã

Văn hóa

Mức 3

Đăng ký

7

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Ủy ban nhân dân cấp xã

Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

8

Đăng ký khai sinh

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

9

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Việc làm

Mức 3

Đăng ký

10

thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Mức 2