TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 23 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

3

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

4

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

5

Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

6

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

7

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

8

Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

9

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

10

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký