TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 67 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

2

Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương

Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

3

Công bố đóng luồng đường thủy nội địa chuyên dùng khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng

Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

4

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

Sở Giao thông Vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

5

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

6

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ đường thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

7

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Đường thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

8

Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

9

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

10

Công bố hoạt động bến thủy nội địa

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Giao thông vận tải

Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký