TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 53 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Nội vụ - Tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

2

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Sở Nội Vụ

Công tác thanh niên

Mức 4

Đăng ký

3

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)

Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

4

Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức

Sở Nội Vụ

Công chức, viên chức

Mức 3

Đăng ký

5

Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh

Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

6

Thủ tục thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương

Tổ chức - Biên chế

Mức 3

Đăng ký

7

Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức

Cơ quan chuyên ngành, Sở Nội vụ - Tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Công chức, viên chức

Mức 3

Đăng ký

8

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Giáo dục nghề nghiệp

Mức 3

Đăng ký

9

Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm

Tổ chức - Biên chế

Mức 3

Đăng ký

10

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm

Tổ chức - Biên chế

Mức 3

Đăng ký