TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 10 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

An toàn vệ sinh lao động

Mức 3

Đăng ký

2

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Lao động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

3

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lao động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

4

Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Lao động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

5

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Lao động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

6

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Lao động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

7

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Mức 3

Đăng ký

8

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Mức 3

Đăng ký

9

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Mức 3

Đăng ký

10

Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

An toàn vệ sinh lao động

Mức 3

Đăng ký