TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 21 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

Mức 3

Đăng ký

2

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.

Môi trường

Mức 3

Đăng ký

3

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.

Môi trường

Mức 3

Đăng ký

4

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

5

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

6

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

7

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

Mức 3

Đăng ký

8

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

Mức 3

Đăng ký

9

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

Môi trường

Mức 3

Đăng ký

10

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sở Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

Mức 3

Đăng ký