TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Người có công

Mức 3

Đăng ký

2

Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Người có công

Mức 3

Đăng ký

3

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Mức 3

Đăng ký

4

Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Người có công

Mức 3

Đăng ký